โปรดตรวจสอบงานหลังทดสอบ ให้เรียบร้อย CT ที่มีการใช้งาน หรือ  ถอดเพื่อtestแยกต่างหากอาจไม่ได้ขัน screw เพื่อ Lock ให้เรียบร้อย ดี จะเป็นอันตราย ถึงขนาด CT open circuit และ ark เป็นอันตรายต่อผู้เข้าไป Service. หรือทำงานในภายหลังขณะที่จ่ายไฟแล้วได้ ….CT_Terminal.png

Scroll to Top