การ Config DIM/RTU F80

 

 


Analog Scaling in F80


ตัวอย่างการเข้าดูค่า AC online ที่ F80 รับและคำนวนค่าต่างๆ (online value)

 


 

Scroll to Top