How to ; Use Putty

Putty เป็น Program ในการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อไปยัง console ของเครื่องปลายทาง  (mode telnet)

Screen Shot 2017-02-13 at 22.29.29.png

  • ใช้งานสำหรับ iRTU ให้ระบุ Host Name = IPaddress  เลือก Connection Type = Telnet (และ Port จะ = 23 อัตโนมัติ เพราะ default port ของ Telnet = 23)
  • ถ้าต้องการใช้อีกบ่อยๆ ในอนาคตให้กด Save เพื่อบันทึก Sessions ไว้ใช้งานต่อไป
  • สามารถเปิด Putty ได้หลาย connection เพื่อใช้งาน
  • จำไว้ว่า เป็น Program terminal (ท่อ) ใช้เชื่อมต่อ  ข้อความที่พิมพ์จะส่งไปถึงปลายทางผ่าน Telnet port  และ สิ่งที่ ปลายทางตอบสนอง Console จะปรกฏบนหน้าจอ ดังนั้น ถ้ามี connection มากกว่า1 เชื่อมต่อ  เข้าปลายทาง console เดียวกัน เวลาพิพม์ หรือ เวลาที่ Console ตอบข้อความจะแสดงให้เห็นด้วย รวมทั้งการพิพม์ ถึงแม้ว่าหน้าจะแสดง ข้อความวิ่งๆ อยู่แต่ การพิมพ์ข้อความก็จะเข้าไปถึงconsole และตอบสนองต่อ การพิพม์คำสั่งได้อยู่

Mode Serial

  • สามารถใช้ Putty แทนโปรแกรม Hyperterminal (มีใน windows XP) ในการเชื่อมต่อ  console terminal แบบ Serial Port ได้
  • ให้เลือก Connection Type = Serial และระบุ Baud Rate รวมทั้ง Serial line (Serial Port) โดยการพิพม์ COM Port number ให้ตรงกับที่ต้องการใช้งานScreen Shot 2017-02-13 at 22.37.20.png

Scroll to Top