การตั้งค่า Scaling   DIM/iRTU ใน interface กับ  Meter  (กรณีให้ส่งค่า Engineering  x10,x100 แทนการส่งแบบ full scale 32767).

Scroll to Top