MediaConverter vs. Serial Port Server

โปรดระวังเรื่องการเลือกใช้งานอุปกรณ์ เพราะมองภายนอกจะเห็นว่า ฝั่งหนึ่งใช้ FO อีกฝั่งออกมาเป็น RS485 แต่การทำงานของ2  อุปกรณ์คนละเรื่องกัน

Screen Shot 2017-02-07 at 10.38.31.png

Scroll to Top