Power Producer – ผู้ผลิตไฟฟ้า

การแบ่งขนาดและระดับของผู้ผลิตไฟฟ้า – Power Producer

 

Very Small Power Producer: VSPP

ผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่ มีเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าของตนเองลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

Independent/ Industrial Power Supplier : IPS

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้ งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่ว ไปที่มีเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าของตนเองและผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือขายให้ประชาชน โดยไม่ขาย ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าและได้รับอนุญาติ ให้เชื่อมต่อแล้วตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ การไฟฟ้า

Small Power Producer : SPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต ไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้า ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่ เกิน 90 เมกะวัตต์ ทั้งประเภทสัญญา Firm และประเภทสัญญา Non-Firm

Firm (SPP Firm)

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต ไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้า ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่ขายไฟฟ้า ตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.

Non-Firm (SPP Non-Firm)

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะกระบวนการผลิต ไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่จําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้า ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่ขายพลังงานไฟฟ้า ตามสภาพความพร้อมของผู้ผลิตไฟฟ้า

Independent Power Producer : IPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. มีปริมาณ พลังไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 90 เมกะวัตต์

Scroll to Top