Setup Windows to ask before delete

 

การ Setup Microsoft Windows เพื่อให้ถามยืนยันการ “ลบ/delete” ก่อนที่จะลบจริงเมื่อเพื่อให้ยืนยันมันใจอีกครั้ง (ที่จะ set = on กับงานที่สำคัญหรือใช้ในเครื่องหรือระบบที่มีใช้งานร่วมกันหลายคน)

  1. Click ขวาที่ “Recycle Bin” เลือกไปที่ Display delete confirmation dialog. แล้วเลือกให้ = ON
  2. กด Ok เพื่อเลือกการใช้งาน เสร็จแล้ว เมื่อจะลบ file ก็จะมีการสอบถามเพื่อยืนยันอีกรอบตามตัวอย่างรูปล่าง
Scroll to Top