ระบบ TIMPANO  SYSTEM (Elipse Version).


การลบ Event ออกจาก Event list เมื่อไม่ต้องการ Event มีมากเกินไป เช่น Analog Alarm หรือเป็น  Event ขยะในช่วงทำการทดสอบ


***  โปรดระมัดระวังและรับผิดชอบผล เพราะถ้าลบ recored ที่ไม่ใช้แล้วจะไม่สามารถหรือรรับผิดชอบในการกู้คืน event นั้นจาก Techncial support ***


  1. Event list จะถูกจัดเก็บไว้ใน SQL Server ดังนั้นเปิด จาก Start menu  เปิด “SQL Server Management Studio”Screen Shot 2017-04-22 at 11.36.06
  2. เปิดแล้วจะมีหน้า Login  (ปรกติจะ Set remember password  ไว้) กด  Connect  เพื่อเข้าสู่การใช้งานScreen Shot 2017-04-22 at 11.36.19.png
  3. เปิดมาด้านใน ของ SQl ServerScreen Shot 2017-04-22 at 11.36.27.png
  4. กด + เพื่อเข้าสู่ Databases และเลิกเปิด  SQlAlarmScreen Shot 2017-04-22 at 11.36.36
  5.  เลือก Table ใต้ SQLAlarm  และ Click  ขวา ที่ dbo.AlarmsScreen Shot 2017-04-22 at 11.36.49
  6. เลือก Select Top 1000 Rows เพื่อดูตารางดิบ ในของ Event list table ให้แสดง  1000 บรรทัดแรกScreen Shot 2017-04-22 at 11.37.10
  7. เลื่อนดูหรือ ว่าเวลาไหน ที่เกิด event นั้นๆ เพื่อจะเลือกลบจากเวลาที่เกิด  หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็น event อะไรก็ ขยาย Column “Message” เพื่อดูข้อความ (การ Select event ขึ้นมาจาก SQL นี้ เพื่อเรียกมาดู ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ จากการทำ Query Select top 100 นี้ได้)Screen Shot 2017-04-22 at 11.49.35Screen Shot 2017-04-22 at 11.49.27
  8. จดเวลาของเหตุการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้มา  Click ขวาที่  db.Alarms อีกครั้งและเลือก Script Table as\DELETE To\New Query Editor WindowsScreen Shot 2017-04-22 at 11.41.16
  9. จะได้ รูปเหมือนด้านบนที่แสดงข้อความว่า DELETE FROM …..  ให้ทำการแก้ไข ข้อความหลัง WHERE โดยระบุตามตัวอย่าง แต่เปลียนวันเวลา ให้ตรงกับ event time ของเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการและต้องการลบออกจาก Event. ใส่เรียบร้อยแล้วกด ปุ่ม  [! Execute] เพื่อ Run Query Script ในการลบ ถ้าการดำเนินการเรียบร้อย ด้านล่างจะแสดงคำว่า  (xxx row(s)  affected) แสดงให้ทราบว่ามีกี่บรรทัดที่ถูกลบออกไปScreen Shot 2017-04-22 at 11.49.58
  10. เมื่อลบเรียบร้อยก็ปิดโปรแกรม SQL Server และตรวจสอบใน Event list page ได้ต่อไป (ให้ switch Event list ไปหน้าอื่นและเปิดกลับมาอีกรอบตรวจดูผลว่า event ที่ทำการลบหายไปแล้ว)

Scroll to Top