ตรวจสอบ Tag ส่วนของ Alarm (Trig) ของ RCC1 ปรับแก้ไขเรื่อง Sim point แล้วไม่ออก Event list

Scroll to Top