USB

iControl ; How to backup raw data (license file , File DB and firmware(bin))

การ backup license file  และ firmware file สำหรับงานที่ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อสามารถ  Recovery ระบบได้ให้ครบ (นอกจาก  iConf ที่จะต้อง backup  config file ไว้แล้ว … สำคัญ!!!)   *** download filezilla จาก Link ***

iRTU ; How to connect USB port and Putty

RTU รุ่นดังกล่าว จะทำงานผ่าน Console ที่ใช้การเชื่อมต่อสาย USB เพื่อ setting  และ diagnostic  การทำงาน เชื่อมต่อ ต่อ Computer /Notebook สาย USB Port กับ USB cable Mini USB cable >> RTU (iRTU) ที่จะทำการทดสอบ Computer จะแสดงว่าพบ Hardware ใหม่ ซึ่งจะถามขอให้ Install หรือ Update  driver files ให้ทำการ Copy RTU driver จาก Link >>  เมื่อเครื่อง computer ถามรายการในข้อ 2) ให้เลือกใช้ Driver ที่พึ่งจะ donwload มาเพื่อติดตั้งใช้งาน เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบว่า …

iRTU ; How to connect USB port and Putty Read More »

Scroll to Top