Cookie Policy iControl ; Compress file (zip) and Trouble - ScadaTH

iControl  จะมีfile ที่ตั้งชื่อเป็นภาษา spain และเวลาจะ Zip หรือ  compress  file จะทำไม่ได้เพราะติด file ดังกล่าว ถ้าต้อง zip เพื่อ backup ให้ ลบ file ดังกล่าวออกไปก่อน ก็สามารถ zip ได้แล้ว..

Screen Shot 2017-03-29 at 11.48.22.png

Scroll to Top