ใน iControl 4.33.4  ที่ใช้งานใน Migration Xmat นั้น ส่วนที่ใช้ในการ add/modify user login สำหรับส่วนของ iControl โปรแกรม พบว่ามีแสดงแต่ Spanish language หากต้องการเปลียนให้เป็น English ให้ทำการ copy file useradmin.exe ที่เป็น english version  และติดตั้งเข้าไปที่ ..\bin (แทน file เดิม) โดย file ที่เป็น  version english สามารถ download ได้จาก Link

แก้ไขแล้ว แสดงเป็น English Version.

Scroll to Top